Batavialand Ontwikkel Stichting

In 2019 is de Batavialand Ontwikkel stichting opgericht om:

 • steun te verlenen in de meest uitgebreide zin aan Stichting Erfgoedpark Batavialand;
 • gelden aan te trekken en te beheren die door schenkers ten bate van Stichting Erfgoedpark Batavialand worden geschonken;
 • gelden uit te keren aan Stichting Erfgoedpark Batavialand in het kader van het door Stichting Erfgoedpark Batavialand geformuleerde beleid, waarbij in beginsel de ter beschikking gestelde gelden worden aangesproken, tenzij zulks in andere zin met schenkers is overeengekomen;
 • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Hier vindt u het beleidsplan van de Batavialand Ontwikkel Stichting.

Bestuur

Het bestuur van Batavialand Ontwikkel Stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Binnen het bestuur vormen affiniteit met cultuur en het hebben van relevante netwerken belangrijke competenties. Bestuurders worden benoemd door het bestuur zelf, behalve bestuurder A. deze wordt benoemd door de Raad van Toezicht van Stichting Erfgoedpark Batavialand.

Besluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bestuurder A stemt niet mee over besluiten omtrent uitkering en bestemming van middelen van Batavialand Ontwikkel Stichting ten gunste van derden.

Het eerste bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: de heer Cornelis Wilhelmus Johannes van Bemmel
 • Secretaris/penningmeester: de heer Jacob van Gelder
 • Bestuurder A: de heer Jan Vriezen

Beloningsbeleid

Aan bestuurders van Batavialand Ontwikkel Stichting worden de in redelijkheid gemaakte kosten vergoed die zij in de uitoefening van hun functie maken. Deze vergoedingen worden in de financiële verslaggeving zichtbaar gemaakt en zo nodig toegelicht. De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Aan bestuurders wordt geen vacatie- of presentiegeld toegekend.

Financiën

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

 • donaties en subsidies;
 • opbrengsten van het kapitaal;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle overige wettige inkomsten.

De administratie van Batavialand Ontwikkel Stichting wordt zodanig ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van:

 • de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders;
 • de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer en de aard en omvang van andere uitgaven;
 • de inkomsten;
 • het vermogen.

Gegevens

Batavialand Ontwikkel Stichting is opgericht in 2019 en gevestigd in Lelystad.

Contactgegevens:
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad
0320-225950

KvK: 74267795
RSIN nummer: 859831413
Rekeningnummer: NL23 RABO 0340 7760 64

Indien u klachten heeft kunt u deze hier aan ons melden.

 

Overige Documenten

Hier vindt u de statuten en de begroting.