Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Archeologie in Flevoland

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland beheert en bewaart alle archeologische bodemvondsten die binnen Flevoland worden gedaan. Onder ‘archeologische bodemvondsten’ wordt verstaan al het materiële erfgoed dat wordt opgegraven. Dit materiële erfgoed is door de eeuwen heen bijvoorbeeld als afval of intentionele (rituele) depositie door menselijk handelen in de grond terecht gekomen.

Bij het droogvallen van Flevoland en het in cultuur brengen van de bodem, zijn veel vondsten aan het licht gekomen, variërend van prehistorie tot Nieuwe Tijd. Later zijn voorwerpen uit diverse opgravingen aan de collectie toegevoegd en momenteel ontvangt het PDB veel materiaal van archeologische vooronderzoeken bij bouwactiviteiten.

De depotbeheerder draagt tevens zorg voor de ontsluiting van de collectie. Zo is het PDB Flevoland toegankelijk voor onderzoekers. Aan wetenschappers en studenten wordt de mogelijkheid geboden om onderzoek naar de collectie te doen. Ook wordt op verzoek aan derden informatie verstrekt over objecten en documentatie uit het depot. Bruiklenen worden verstrekt aan verschillende culturele instellingen. Op deze wijze is een deel van de collectie te zien in en buiten Flevoland.

Archeohotspot

In oktober 2018 is een ArcheoHotspot geopend in het Batavialand museum. Dit is een plek waar je archeologen aan het werk kunt zien en vragen kunt stellen. Materiaal uit opgravingen wordt uitgezocht in de ArcheoHotspot. Maar wat een ArcheoHotspot pas echt interessant maakt, is dat je zelf mee kunt werken met de archeoloog, of je nu jong of oud bent. De ArcheoHotspot is open op woensdag van 13.00 - 16.00 uur en vrijdag van 10.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur.

 Contactpersoon: Tineke Heise-Roovers