Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Landarcheologie in Flevoland

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland beheert en bewaart alle archeologische bodemvondsten die binnen Flevoland worden gedaan.
Onder ‘archeologische bodemvondsten’ valt al het materiële erfgoed dat wordt opgegraven. Dit materiële erfgoed is door de eeuwen heen door menselijk handelen in de grond terecht gekomen.

Bij het droogvallen en in cultuur brengen van de bodem van Flevoland zijn veel vondsten aan het licht gekomen. Deze dateren uit verschillende tijdvakken vanaf de Prehistorie tot  de Nieuwe Tijd. Recent zijn voorwerpen uit diverse opgravingen aan de collectie toegevoegd en momenteel ontvangt het PDB veel materiaal van archeologische vooronderzoeken bij bouwactiviteiten.

Het PDB Flevoland is toegankelijk voor onderzoekers. Wetenschappers en studenten hebben de mogelijkheid om onderzoek naar de collectie te doen. Aan culturele instellingen worden objecten in bruikleen verstrekt, waardoor een deel van de collectie ook buiten Flevoland te zien is.

Digitaal vondstmeldingsformulier

Bent u geen professional in de archeologie, maar heeft u onlangs een vondst gedaan die u met ons wilt delen of aan ons wilt overdragen? Gebruik dit formulier om bij ons een melding te doen.

Neem voor meer informatie contact op met: Tineke Roovers