Mest is geen heilige

Mest is geen heilige, maar waar zij komt verricht zij mirakelen

In de provincie Flevoland zijn negen scheepswrakken aangetroffen, met een vreemdsoortige lading aan boord, bestaande uit afval. Het gaat om stadsvuil, dat onder andere bestaat uit aardewerkscherven, botmateriaal en menselijke fecaliën, afkomstig uit grote steden in het Westen van het land. Ook nu nog vormt de verwerking van afval een probleem. Zo ook aan het eind van de 19e eeuw. Er is dan een toename te zien in het vervoer van stadsvuil over grotere afstanden; over de Zuiderzee naar nieuw in cultuur gebrachte gebieden, die een grote behoefte aan mest hadden, zoals de Veenkoloniën in Groningen en de Drentse zandgronden.

Bij aankoop van een ticket van Batavialand is de lezing gratis.