Bezoekvoorwaarden

Bezoekvoorwaarden

Inleiding

Stichting Erfgoedcentrum Batavialand, hierna te noemen Batavialand, zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan de werf en het museum en de door Batavialand georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen.

Batavialand zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1

Onder Batavialand wordt verstaan de organisatie die de werf met Batavia en het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie en overige functionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2

Onder 'de werf met Batavia en het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Batavialand valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, werfterrein, tentoonstellingszalen, aula's en vergaderkamers, studiecentrum, kantines, restaurant, terras, overige buitenruimte, depots en dependances.

Artikel 1.3

Onder ‘bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met Batavialand een overeenkomst sluit met als doel de werf met de Batavia en museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Batavialand wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4

Deze algemene bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Batavialand en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horeca, catering en dergelijke. Op deze bezoekers zijn de voorwaarden verwoord in de voor de gelegenheid gesloten overeenkomst van toepassing.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1

Alle door Batavialand gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Batavialand aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door de organisatie zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen de organisatie aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Batavialand is verspreid. Batavialand is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2

De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3

De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij de werf met de Batavia en het museumcomplex betreedt.

Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

Artikel 2.4

De potentiële bezoeker kan de toegang tot de werf met de Batavia en het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Batavialand of een daartoe door Batavialand bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5

Batavialand restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker de werf met de Batavia en het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor de werf met de Batavia en het museumcomplex geheel of gedeeltelijk worden ontruimd.

Verblijf op de werf, de Batavia en in het museumcomplex

Artikel 3.1

Gedurende het verblijf op de werf, de Batavia en het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Batavialand, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Batavialand, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de werf met de Batavia en het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2

Kinderen onder de 12 jaar mogen de werf, de Batavia en het museumcomplex alleen betreden indien zij worden begeleid door een volwassene. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Groepen kinderen en scholieren dienen begeleid te worden door één begeleider per 10 kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3

Het is de bezoeker onder meer verboden om op de werf, de Batavia en in het museumcomplex:

a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Batavialand evenwel expliciet worden toegestaan;

d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;

e. te roken in alle besloten ruimtes;

f. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van de werf, deBatavia en het museumcomplex;

g. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van Batavialand gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op door Batavialand aan te wijzen plaats. In het studiecentrum in het museum zijn tassen en jassen niet toegestaan;

h. in daartoe door Batavialand aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy's, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het museum of de werf;

i. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen.

Artikel 3.4

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van Batavialand, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage.

Artikel 3.5

Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Batavialand is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Batavialand deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.6

Het is mogelijk om tijdens je bezoek te worden gefilmd of gefotografeerd. Batavialand behoudt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

Artikel 3.7

Batavialand kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot Batavialand voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen. Batavialand kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze bezoekvoorwaarden het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Klachten en reclamering

Artikel 4.1

Batavialand zal al het mogelijke doen om het bezoek aan de werf met de Batavia en het museumcomplex of de door Batavialand georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van de werf, de Batavia en het museumcomplex en/of door Batavialand georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Batavialand het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Batavialand te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door Batavialand aan de bezoeker:

a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Batavialand;

b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van de werf, de Batavia en het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op de werf met de Batavia en het museumcomplex.

Artikel 4.3

Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Batavialand en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Batavialand te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4

Batavialand onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5

De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen via de mail.

Aansprakelijkheid van Batavialand

Artikel 5.1

Voor schade ontstaan als gevolg van door Batavialand en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Batavialand nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Batavialand en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2

Het verblijf van de bezoeker op de werf, de Batavia en in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico. Batavialand is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Batavialand verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3

In geen enkel geval is Batavialand gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;

b. het door de verzekeraar van Batavialand aan Batavialand ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;

c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4

Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Batavialand nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op de werf en of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Batavialand en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5

Batavialand is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Batavialand houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Batavialand staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Batavialand en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6

Indien Batavialand goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Batavialand daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Batavialand nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Batavialand opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Batavialand.

Artikel 5.7

De totale aansprakelijkheid van Batavialand wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8

In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Batavialand in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9

Aansprakelijkheid van Batavialand voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10

De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Batavialand of een van zijn functionarissen.

Overmacht

Artikel 6.1

Als overmacht voor Batavialand, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming aan Batavialand niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Batavialand zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Batavialand gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst,

alsmede alles wat voor voornoemde(n) als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde(n).

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1

Door de bezoeker op de werf, de Batavia en het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de receptie van Batavialand.

Artikel 7.2

Batavialand zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringsneming door Batavialand, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Artikel 7.3

In geval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1

De toepasselijkheid van deze bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Batavialand.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1

Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Batavialand is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Batavialand voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Lelystad. Deze bezoekvoorwaarden van Batavialand zijn vastgesteld door de directeur op 1 juli 2017. Ze worden op verzoek aan de bezoeker van Batavialand ter beschikking gesteld.