Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Landarcheologie in Flevoland

Batavialand is beheerder van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland. Onder ‘archeologische bodemvondsten’ valt al het materiële erfgoed dat wordt opgegraven. Dit materiële erfgoed is door de eeuwen heen bijvoorbeeld als afval of intentionele (rituele) depositie door menselijk handelen in de grond terecht gekomen.

Bij het droogvallen van Flevoland en het in cultuur brengen van de bodem, zijn veel vondsten aan het licht gekomen, variërend van prehistorie tot nieuwe tijd. Later zijn voorwerpen uit diverse opgravingen aan de collectie toegevoegd en momenteel ontvangt het depot veel materiaal van archeologische vooronderzoeken bij bouwactiviteiten.

Het depot is op afspraak toegankelijk voor onderzoekers. Aan wetenschappers en studenten wordt de mogelijkheid geboden om onderzoek naar de collectie te doen. Ook wordt op verzoek aan derden informatie verstrekt over objecten en documentatie uit het depot. Bruiklenen worden verstrekt aan verschillende culturele instellingen. Op deze wijze is een deel van de collectie te zien in en buiten Flevoland.

 Contactpersoon: Tineke Heise-Roovers